Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

luật viên chức 2012 – luật công chức 2012 mới nhất

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Luật số: 58/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 LUẬT VIÊN CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
LH TƯ VẤN NGAY