Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

Văn bản pháp luật

  QUỐC HỘI                                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 65/2014/QH13                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                            

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Luật số: 22/2008/QH12  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,

QUỐC HỘI Số: 68/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   Luật doanh nghiệp 2014 ______   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
LH TƯ VẤN NGAY