Tin tức

Khi một cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh sẽ được Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để xác nhận tính hợp pháp, được phép hoạt động của hộ kinh doanh. Nhưng trong quá trình hoạt động vì các lý do khác nhau mà

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp danh cho nhiều cá nhân, tổ chức cùng góp vốn kinh doanh với số lượng tối thiểu là 3 cổ đông sáng lập và không giới hạn số lượng tối đa số lượng cổ đông. Sau khi đăng ký thành lập công ty ở Cơ quan

Kinh doanh hộ gia đình là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ mà hầu như ở bất kì nơi đâu cung có. Hình thức này phù hợp cho các cá nhân muốn kinh doanh mà không cần phải bỏ nhiều vốn, hoạt động với quy mô nhỏ. Và để quản lý các hoạt động kinh

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hai hình thức là biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Các vấn đề sẽ được quyết định bằng cách tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua

Tiến hành thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần muốn tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện đúng quy định theo trình tự. Trước tiên phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời người triệu tập họp có trách nhiệm chuẩn bị

0909608102
BẢNG GIÁ
LIÊN HỆ