Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hai hình thức là biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua là nếu biểu quyết trong cuộc họp thì số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành khi lấy ý kiến bằng văn bản; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Sau khi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo đến cổ đông có quyền dự họp, gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày.

dai-hoi-dong-co-dong

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Khi các cổ đông nhận thấy biên bản họp hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông không hợp lệ, sai quy định thì có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết.

Việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều 147 trong Luật doanh nghiệp 2014 sau đây:

Điều 147. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật này;

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

dai-hoi-dong-co-dong

Các vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

 1. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
 2. Định hướng phát triển công ty;
 3. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
 6.  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 7. Tổ chức lại, giải thể công ty

Điều kiện cụ thể để nghị quyết được thông qua

Trong trường hợp họp Đại hội đồn cổ đông thì điều kiện để nghị quyết được thông qua cụ thể như sau :

+ Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

 1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
 5. Tổ chức lại, giải thể công ty;
 6. Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

+ Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;  tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

+ Đối với trường hợp bầu biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì được thực hiện theo nguyên tắc dồn phiếu được quy định cụ thể trong Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
5 (100%) 1 vote

Từ khóa liên quan:Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !